Till innehåll på sidan

Forskning

Projektets omfattning är att utveckla en tvärvetenskaplig metodik för drift och design av byggande med ett inomhusklimat som möter framtida utmaningar med friskare luft i en varmare värld.

Skylt

Vi kommer bland annat undersöka en kombination av modeller för att på ett mångsidigt sätt utvärdera luftflöden, energianvändning och spridning av smittämnen och andra hälsoskadliga partiklar i luft. Med hjälp av de olika testanläggningar som finns, såsom KTH Live-in-lab och aerosollaboratoriet i Lund, har vi möjlighet att testa lösningar experimentellt.

En stor del av projektet syftar till att sätta ihop en gemensam metodik för design av en hälsosam byggd inomhusmiljö i en varmare värld. Metodiken kommer att testas konceptuellt, beskrivas vetenskapligt och kommuniceras som en resurs och ett hjälpmedel för de många avnämare som vi har kontakt med från norr till söder.

Med hjälp av deltagandet så kommer projektet att identifiera och utvärdera metoder för att utforma hållbara byggnader med hälsosam inomhusluft och minimal risk för överföring luftburna sjukdomar. Resultaten kommer att användas till utformning av råd, rekommendationer och goda exempel på hållbara koncept.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål är att etablera en tvärvetenskaplig plattform för att få ny kunskap som krävs för utformning och drift av byggnader som är friska, använder begränsade resurser och är klimattåliga. Detta innebär:

  1. Integrering av byggnaders system för rumsuppvärmning, kylning och ventilation i byggnadskonstruktionen som uppfyller extrema klimatfluktuationer.
  2. Minimering av risken för negativa hälsoeffekter av dålig inomhusluft, inbegripet överföring av luftburen infektion.
  3. Minskning av slutanvändningen av byggnadsenergin för att uppnå en hållbar byggd miljö med minskat miljöavtryck.
Tillhör: Byggnader post corona
Senast ändrad: 2021-12-13