Till innehåll på sidan

Samhällsnytta

För att nå klimatmålen måste framtida byggnadsdesign och installationer bli betydligt mer energieffektiva. De varierande effekterna av hälsosamma inomhusmiljöer behöver förstås bättre, liksom som systemeffekter av uppskalning av ny teknik.

Husfasad

Systemperspektiv

Ett krav i samband med klimatförändringarna är att framtida byggnadsdesign och installationer måste bli betydligt mer energieffektiva. Byggnaderna använder 40% av den totala levererade energin. Konsekvenserna av förändringar relaterade till byggnader och byggnadsrelaterad verksamhet är därför enorma ur ett energi- och klimatperspektiv, men även ur ett medborgarperspektiv. Förändringen har redan börjat, men de varierande effekterna av hållbarhet och hälsosamma inomhusmiljöer måste förstås bättre, precis som systemeffekten av att skala upp eventuell föreslagen ny teknik.

Det behövs mer fokus på hälsosamma inomhusmiljöer. Viktiga tjänster som hälso- och sjukvård, äldreomsorg och tillhandahållande av förnödenheter, som livsmedel, behöver vara tillgängliga för alla. Det är viktigt att identifera sociala och miljömässiga rättviserisker för att kunna undvika dem. Att utnyttja kraften i banbrytande innovation får inte leda till att ett varaktigt och rättvist flöde av kritiska tjänster i samhället störs. Effekterna av den pågående pandemin är enorma, med begränsningar av antalet människor i samma rum och förbud mot att besöka vänner och nära, vilket resulterar i socialt och ekonomiskt tryck på individ- och organisationsnivå.

Verklig samhällsförändring

Vi anvädner forskning för att bidra till verklig förändring som överbryggar maktrelationer och tar med olika forskningsfält i förändringsprocessen. Utanför Sveriges gränser behandlar vårt projekt flera komplexa och sammankopplade processer, som var och en bidrar till ömsesidigt beroende globala hållbarhetsmål (luft, vatten, energi, klimat och städer). Dessutom får svenska företag, organisationer och kommuners förmåga att tillhandahålla teknik och affärsmodeller för hållbara byggnader och hälsosamma inomhusmiljöer, något som förbättrar deras internationella konkurrenskraft.

Vi stärker den välbehövliga evidensbasen kring byggnader, byggrelaterade system och inomhusmiljöer, som tar hänsyn till många olika samhällsaktörers perspektiv. Vårt tvärvetenskapliga och tvärdisciplinära tillvägagångssätt, och våra resultat av mer generisk karaktär, kan därmed utgöra en värdefull referenspunkt för andra klimatrelaterade utmaningar.