Till innehåll på sidan

COVID-19 vägledning

Byggsektorn har just nu möjlighet att besvara en enkät om hur COVID-19 påverkade verksamheten. Enkätsvaren bidrar till kunskap som kan förbättra hanteringen av framtida liknande situationer.

Byggnader Post Corona är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att stödja byggsektorn i utformningen och upprätthållandet av hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö. Det är något som visat sig vara extra angeläget i skenet av COVID-19.

Som ett av de första stegen i projektet vill vi lyssna på branschen och skapa en bild av hur olika verksamheter påverkades av pandemin. I vilken mån tog verksamheter del av råd från myndigheter och branschen? Genomfördes några förändringar? Vad var nyttan? Var det värt insatsen?

Genom att medverka i enkäten bidrar du till viktig kunskap om hur byggsektorn påverkades av pandemin. Det är kunskap som kan komma att bli värdefull i hanteringen av framtida liknande situationer.

Tack för din medverkan!

Enkäten finns här: Enkät till branschen rörande åtgärder föranledda av coronapandemin (swe)

Tillhör: Byggnader post corona
Senast ändrad: 2022-04-28